VEDTEKTER


Vedtekter for Sollihøgda Vel stiftet 01.01.1992, vedtatt på årsmøtet den 06 april 2022.


§1. Navn

 
Foreningens navn er Sollihøgda Vel.


§ 2. Formål og virkemidler

 
2.1 Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området.


2.2 Foreningen er partipolitisk uavhengig.


2.3 Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.


2.4 Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.


§ 3. Velforeningens geografiske område

 
3.1 Velforeningens område er definert slik:

      Området strekker seg fra Bråtan/Avtjerna på Bærumssiden til Homledal/Fjulsrud på Holesiden.


§ 4. Juridisk person


4.1 Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.


§ 5. Medlemskap

 
5.1 Enhver husstand (evt. har eiendom) innen området som er definert i § 3, kan bli medlem av foreningen. Vedkommende må godta foreningens vedtekter og formål, og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten for fjoråret være betalt eller for nyinnmeldt medlem betalt årets kontingent – en stemme pr. husstand (medlemskap).


5.2 Andre med tilhørighet til Sollihøgda kan tegne medlemskap med møterett på årsmøtet, men har ikke stemmerett.


5.3 Medlemmer som handler i strid med foreningens formål eller opptrer på en måte som skader foreningens omdømme, kan ekskluderes. Avgjørelsen må fattes/godkjennes av årsmøtet.


5.4 Ved utmeldelse refunderes ikke innbetalt kontingent.


§ 6. Kontingent

 
6.1 Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales til fastsatt frist. Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen regnskapsårets utgang, kan strykes.


§ 7. Årsmøtet

 
Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen midten av april måned. Innkalling med foreløpig agenda, samt tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Forslag til årsmøtet må være sendt til styret innen to (2) uker før årsmøtet. Om det har kommet inn forslag vil ny innkalling som skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet bekjentgjøres, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.


7.1 Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen husstand har mer en stemme og stemmegivning kan skje ved fullmakt.


7.2 Årsmøtet behandler:
· Årsmelding fra styret
· Regnskap i revidert stand
· Innkomne forslag
· Fastsette kontingent


Valg av:
· Leder (særskilt valg)
· Tre til seks styremedlemmer
· To revisorer
· Valgkomite på to personer


7.3 Det velges dirigent(er) til å lede årsmøtet og en referent og to til å signere protokoll. Dirigenten(ene) behøver ikke være medlem i foreningen. Årsmøtets protokoll legges ut på nett.


7.4 Leder og styremedlemmene velges for to år av gangen. Ved første valg velges to styremedlemmer for ett år slik at to er på valg hvert år. Revisorer velges for to år. Samtlige kan gjenvelges.


7.5 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene skal anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal den velges som har fått flest stemmer (relativt flertall).


7.6 Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede (en stemme pr. husstand ref. § 5).


7.7 Revisorene og valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet.


§ 8. Ekstra ordinært årsmøte

 
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd, eller når minst 10 hustander kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. §7. Innkallingsfristen er minst 14 dager.


§ 9. Medlemsmøter

 
9.1 Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut.


§ 10. Velforeningens ledelse (styret)

 
10.1 Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal forestå den alminnelige forvaltning av foreningen.


10.2 Styret skal:
· iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
· stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser
· stå for den alminnelige forvaltningen av foreningen, herunder forvalte velforeningens eiendeler/eiendom og føre kontroll med foreningens økonomi
· etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver
· etter beste evne søke å oppfylle foreningens formål eller gjeldende vedtekter
· representere foreningen utad
· sørge for at foreningen er forsvarlig forsikret ut fra de verdier foreningen innehar og den virksomhet som bedrives


10.3 Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder og kasserer eller et styremedlem. Styret har imidlertid ikke adgang til uten samtykke fra årsmøtet å treffe beslutninger av større betydning for foreningen, herunder salg av eiendom.


10.4 Styret holder møte når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Det skrives referat fra hvert styremøte hvor alle vedtak skal fremgå.


10.5 Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder er tilstede. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. Et styremedlem kan ikke være med å stemme i saker hvor dette har særinteresser.


§ 11. Regnskap og revisjon

 
11.1 Regnskapsåret går fra 01.01 – 31.12.


§ 12. Vedtektsendringer

 
12.1 Vedtektsendringene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer, og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringen trer i kraft umiddelbart, dersom årsmøtet ikke har besluttet noe annet. Vedtektsendringer vil aldri ha tilbakevirkende kraft.


§ 13. Oppløsning. Sammenslutning. Deling.

 
13.1 Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.


13.2 Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen er stiftet for. Ekstra ordinært årsmøte disponerer midlene som er tilgjengelig.


13.3 Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring (§12). Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.