Bomstasjoner på Sollihøgda

Bomstasjoner på Sollihøgda

Publisert av Egil Bjørgo den 24.07.23.

Sollihøgda Vel har vært i kontakt med Samferdselsdepartementet for å få avklart hva som er planene med hensyn til bompengeinnkreving når den nye E16 åpner. Svaret finner dere i vedlegget. Dere finner også vedlagt en tegning som viser foreslått plassering av bomstasjonene. Innkreving skjer kun når en kjører i den retningen de røde pilene viser.

Denne saken tar vi opp i styret etter sommeren.